Kadry

Dokumentacja kadrowa

      –   przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz
           rozwiązaniem stosunku pracy
      –   prowadzenie teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
      –   rozliczanie urlopów wypoczynkowych
      –   rozliczanie zwolnień lekarskich
  • Dokumenty ZUS
      –   zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników do ZUS
      –   zgłaszanie członków rodziny do ZUS
      –   sporządzanie i przesyłanie miesięcznych rozliczeń ZUS
      –   sporządzanie i przesyłanie rocznych raportów ZUS [IWA]
  • Rozliczanie czasu pracy
  • Deklaracje PFRON
  • Sprawozdania GUS
  • Kontrola aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP
  • Sporządzanie umów cywilnoprawnych

Dodaj komentarz